МАРИНА ДЕКОВА - Фитнес треньор и Вдъхновител

Общи условия

Настоящите Общи условия регламентират отношенията между "Предизвикателствата на Марина Декова" ЕООД и всяко лице, което ползва услугите или има достъп до ресурсите, предоставяни посредством уебсайта www.marinadekova.com („Сайта"). В случай че потребителят не е съгласен с тези Общи условия или с правилата за ползване на уебсайта, той е длъжен да преустанови незабавно ползването му.


ДЕФИНИЦИИ

При прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:


• Доставчик – дружеството „Предизвикателствата на Марина Декова“ ЕООД;

• Електронен магазин – Маринадекова.бг, собственост на Доставчика, достъпен на адрес в интернет www.marinadekova.com, посредством който Потребителите имат възможност да сключват договори (споразумения) за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика услуги;

• Потребител – Всяко лице, което посети сайта marinadekova.com, без значение дали разбира и използва неговото съдържание, дали отваря или не препратки от сайта към негови съставни части или други сайтове, се нарича за краткост по-долу „потребител” на сайта;

• Поръчка – всяка отделна отправена до Доставчика заявка от Потребител за закупуване на услуги на място или от електронния магазин;

• Услуги – различни услуги/продукти, като онлайн тренировки за тялото, хранителни режими, съчетания от хранителни режими и тренировки и всички други насочени към здравословен начин на живот и поддържане на добра физическа активност, предлагани от Доставчика, с подробно и достъпно описание на услугите (параметрите) на www.marinadekova.com;

• Параметри на Услугата – данни за това какво включва Услугата, срок за ползване, възможности за прекратяване на ползването, начини и срокове на плащане и всяка друга информация посочена от Доставчика за всяка една предлагана от него Услуга;


ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия:


1. Наименование: "Предизвикателствата на Марина Декова" ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 96 А, вх. Б, ет. 4, ап.82

3. ЕИК: 206457552

4. Телефон за контакт: 0884912538

5. Е-mail: ask@marinadekova.com


ПРЕДМЕТ

Сайтът съдържа писмена и видeo информация, предназначена за по - здравословен начин на живот и поддържането на добро физическо състояние. Сайтът предлага срещу заплащане различни услуги/продукти като онлайн тренировки за тялото, хранителни режими, с цел по-здравословен начин на живот и поддържане на добра физическа форма. 


Информацията от сайта може да бъде разглеждана на всякакво електронно устройство и отпечатвана само за лични и не-комерсиални/ нетърговски цели от потребителите на сайта.


ПОРЪЧКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Когато Потребител прави поръчка чрез електронния магазин, Доставчикът потвърждава приемането на поръчката чрез изпращане на съобщение до асоциирания със съответния потребителски профил електронен адрес. В него се съдържа информация за поръчаната услуга, Общите условия, информация за условия, срок и начин за упражняване на правото на отказ от сделки от разстояние.

2. Потребителят се съгласява, че електронните писма изпратени от Доставчика не е нужно да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

3. Изявлението (Поръчката) за сключване на Договор (Споразумение) и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати (Потребителите) имат възможност за достъп до тях.

4. Доставчикът има право да променя съдържанието, описанието и цените на предлаганите в електронния магазин услуги, цените и начините за плащане. Всяка отделна поръчка се изпълнява за срок, на стойност и при другите условия, изрично посочени на Потребителя преди финализиране на съответната заявка. Тези условия обвързват Доставчика единствено в рамките на съответната поръчка, която бива финализирана, като Доставчикът не гарантира, че в бъдеще Потребителят ще може да закупи услуги при същите условия.


ПАРАМЕТРИ, ЦЕНИ, НАЧИНИ И СРОК НА ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА

1. Доставчикът предоставя, а Потребителят използва Услугата съгласно параметри и цени, обявени на страницата на доставчика в интернет.

2. Параметрите на Услугата в различните обекти е възможно да се различават.

3. Доставчикът предоставя услугата след заплащане на цена, дължима от Потребителя съгласно избраните от него параметри на услугата.

4. Потребителят заплаща цената на Услугата авансово – за целият срок на предоставяне на Услугата, освен в случаите, в които в параметрите на Услугата е предвидено автоматично периодично авансово плащане (наричано по-долу „автоматично периодично плащане“).

5. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране /предоставяне/ на Услугата.

6. Услугите могат да бъдат заплащани посредством PayPal или по банков път на посочените в интернет сметки.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Потребителят декларира, че посочените от него лични данни са верни, като потвърждава, че е запознат с доброволния характер и условията за предоставяне и обработка на лични данни, както и с последиците от отказ за предоставянето им. Потребителят се съгласява изрично Доставчикът да обработва личните му данни самостоятелно, включително да разкрива и да предоставя личните данни на други трети лица, но само за целите предвидени в действащото законодателство.

2. Потребителят има право да ползва закупените от него Услуги само лично.

3. В случай на промяна на данните за самоличност, посочени при регистрация, Потребителят е длъжен да ги актуализира своевременно при спазване на изискването те да бъдат точни, верни и пълни.

4. Всички закупени услуги, асоциирани с потребителския профил на Потребителя могат да бъдат използвани след заплащане за тяхното ползване по съответния начин посочен в глава V, т. 6.

5. При закупена Услуга, Потребителят няма право преди изтичане на предплатения период, едностранно да прекрати Споразумението за ползване на Услугата, освен при виновно поведение на Доставчика.

6.1. Право на отказ на Потребителя. Потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите, който е извършил покупка на Услугата от разстояние, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за покупка на услуги от Доставчика в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на потвърждаване на поръчка на Услугата от Доставчика.

6.2. Потребителят може да упражни правото си по ал. 1, както и в случай на отказ чрез попълване на Формуляр за отказ от сключения Договор, в посочения срок, и изпращането му до Доставчика по електронната поща. В този случай Потребителят ще бъде информиран на траен носител (по електронната поща, посочена от Потребителя) със съобщение за получаване на отказа. Потребителят може да упражни това свое право и като подаде попълнен стандартния Формуляр за отказ по пощата на адрес гр. София гр. София, ж.к. Младост, бл. 96А, вх. Б, ет. 4, ап. 82

6.3. При отказ от страна на Потребителя, Доставчикът ще възстанови извършеното от Потребителя плащане, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е приел изрично предложение на Доставчика за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

6.4. Когато потребителят, по смисъла на Закона за защита на потребителите, е извършил покупка от разстояние, като е декларирал за целите на чл. 49 от Закона за защита на потребителите, че изисква от Доставчика предоставянето на услугите да започне преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ, Доставчикът удържа от сумата, която възстановява на Потребителя, пропорционалната стойност на това, което действително му е било предоставено до момента на упражняване на правото на Потребителя на отказ от Договора.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

1. С приемането на настоящите Общи условия и изпращане на заявка за закупуване на Услуга, Потребителят дава съгласието си да получава от Доставчика месечни бюлетини, системни, промоционални и други свързани с Услугата съобщения.

2. В случай на възникнала невъзможност за предоставяне на заявените от Потребителя услуги, Доставчикът уведомява Потребителя за това във възможно най-кратък срок.

3. Доставчикът има задължение да възстанови на съответния Потребител в пълен размер всички неоснователно получени от Потребителя суми, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е възникнало основанието за възстановяване.

4. Доставчикът има задължение да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е приел изрично предложение на Доставчика за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

Интелектуална собственост. 

Електронният магазин marinadekova.com и цялото съдържание, както и свързаните търговски марки са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на приложимото действащо българско и международно законодателство.

(2) Съдържанието в сайта не може да бъде копирано и използвано от трети лица без изричното писмено съгласие на носителя на авторското право.


КАМПАНИЯ „ДАРИ ТРЕНИРОВКА“

В случай, че трети лица, непотребители на услугите, изпрати парични средства по сметка на „Предизвикателствата на Марина Декова“ ЕООД, с основание „Дари тренировка“, Доставчикът ще предостави, съобразно размера на дарените средства, безвъзмездни услуги/продукти като онлайн тренировки за тялото или хранителни режими. Услугите/продуктите ще бъдат предоставяни на случаен принцип, чрез giveaway игра или чрез кандидатстване на Потребители, които все още не са клиенти на Доставчика. Кандидатстването за кампания „Дари тренировка“ ще става по регламент определен от Доставчика на сайта www.marinadekova.com.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБА

 

1. При необходимост, Доставчикът има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия, като в този случай уведомява в седемдневен срок потребителите и им предоставя едномесечен срок за запознаването с промените.

2. В предоставеният едномесечен срок, Потребителите могат да заявят с изрично писмено съобщение до Доставчика, че не приемат измененията и/или допълненията в Общите условия.

3. В случай че Потребител не възрази изрично в едномесечния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.

4. Измененията и/или допълненията на настоящите Общи условия няма да засяга отношенията между Доставчика и Потребителя за валидно заявени и приети за изпълнени поръчки преди извършването на измененията и допълненията в Общите условия. В този случай, до изтичане на срока на изпълнение на поръчките в отношенията между страните ще се прилагат действалите към момента на приемане на поръчките Общи условия.

5. Горното не освобождава Доставчика от задължението да уведоми Потребителите за приетите изменения и допълнения в Общите условия, като същите ще обвържат страните след изтичане на срока на съответните приети за изпълнение поръчки.

6. За избягване на всякакви съмнения, страните се съгласяват, че и размяната на електронни съобщения между Доставчика и Потребителя на посочени от тях електронни адреси ще се считат за писмена форма на комуникация.

7. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на Общите условия в тяхната цялост.


Общите условия влизат в сила от 12.04.2022 г. и са публикувани на сайта www.marinadekova.com на 12.04.2022 г.